Сдружение Синдром на Даун България

Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун (www.downsyndrome.bg) е организация, създадена с цел да подпомага родителите на деца със синдрома в отглеждането и възпитанието им и да съдейства за успешната им социална адаптация и интеграция в обществото.

 

Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун е единствената легитимна нестопанска организация в България, основана през 2009 г., която защитава интересите и отстоява правата на хората със Синдром на Даун. Сдружението представлява децата и възрастните с най-честата генетична аномалия и популяризира идеята, че те са неразделна част от живота на всички хора в обществото и имат право да бъдат уважавани и обичани. Като родителска организация на деца със Синдром на Даун, нашата основна цел е да се борим за разрушаването на негативните стереотипи, преодоляването на предразсъдъците и опровергаване на митовете, наслоени в публичното пространство към възможностите и спецификите на хората със Синдрома.

 

В последните години ние работим много, изцяло на доброволчески и благотворителен принцип, за подобряване на отношението и приемането на нашите деца като изграждаме техния позитивен образ с информационно-образователни кампании, част от които е и нашият авторски календар с професионални фотосесии и участието на популярни и обичани личности в България. С радост и гордост можем да отбележим, че нашите образователни кампании наистина преобръщат нагласи и успяват да информират хората за реалния потенциал на развитие, способности, таланти, успехи и постижения, за да могат децата ни да имат достойно бъдеще и да разгръщат максимално уникалните си човешки качества.

 

Синдромът на Даун е състояние, което се дължи на една допълнителна хромозома в 21-ата хромозомна двойка. Хората с този Синдром имат в кариотипа си 47 хромозоми вместо 46, както всички останали. На всеки 700 новородени деца, едно е със Синдрома, като тази честота е еднаква във всички страни, всички раси и всички социални групи. Годишно в България се раждат около 100 деца с генетичната аномалия.

 

В приоритетите на организацията са: оказване на помощ и подкрепа на родителите още от раждането на детето и запознаването им със съвременните постижения в преодоляването на ограниченията, налагани от синдрома с цел намаляване на случаите на изоставяне в домове за медико-социални грижи; подпомагане при намирането на специалисти – лекари, физиотерапевти, педагози и логопеди; подпомагане при приемане в масовите детски заведения и училища; съдействие и подкрепа за успешната реализация в обществото на младежите и хората със Синдром на Даун – намиране на подходяща работа и участие в обществения живот.

 

Организацията има за цел да се бори за разрушаване на негативните стереотипи за хората със синдром на Даун и за подобряване на отношението и приемането им от обществото, както и за изграждане на техния позитивен образ чрез информация за техния реален потенциал за развитие, способности, таланти, успехи и постижения, за техните уникални човешки качества.

 

В по-общ план цел на сдружението е съвместно с други заинтересовани организации да способства за изграждането и развитието на държавна система за ранна помощ и обучение на децата със специални образователни потребности, както и за формирането на толерантно отношение към хората със специални нужди.

 

Можете да се свържете с екипа на сдружението, чрез контактната форма на официалният сайт: www.downsyndrome.bg

E-mail за контакт: contact@downsyndrome.bg
Facebook страница: www.facebook.com/DownSyndromeBG/?fref=ts