Проследяване на бременност

Наблюдение на бременността от общопрактикуващ лекар

 

Общопрактикуващият лекар изпълнява задължително програма „Майчино здравеопазване” за проследяване на нормално протичаща бременност на жени от неговата пациентска листа. Право на бременната жена е да направи избор от кого да бъде наблюдавана – от личния си лекар или от специалист по акушерство и гинекология. Ако желанието на бременната е да бъде наблюдавана от лекар – специалист, общопрактикуващият лекар задължително издава направление за консултация и наблюдение. Ако желанието на бременната жена е наблюдението да се извършва от личният й лекар, той я включва в регистрите по изпълнение на програма „Майчино здравеопазване”.

 

Бременните жени и родилки до 45 дена след раждането не заплащат потребителска такса.

 

Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия” по програма „Детско здравеопазване”, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология” по програма „Майчино здравеопазване" и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ от рискови групи

 

Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване”, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗОЛ над 18 години и програма „Майчино здравеопазване”

 

Бременните имат право на следния обем медицински дейности за проследяване на нормално протичаща бременност от общопрактикуващия лекар:

 

1. При първото посещение лекарят изготвя анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други) и определя вероятния термин на раждане (ВТР).

 

 

бременност, проследяване, изследвания

 

2. Измерване на артериално кръвно налягане и антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) се извършва веднъж в първия триместър от бременността, а след това във всеки следващ лунарен месец. През последните два лунарни месеца от бременността – ІХ и Х консултациите са два пъти месечно.

 

Четете още: Високо кръвно и бременност
 

3. Гинекологичен статус се установява един път – при първото посещение, втори – в ІV лунарен месец. В следващите, гинекологичният статус се извършва по преценка на лекаря.

 

4. Сърдечна дейност на плода (ДСТ) се следи от V лунарен месец всеки месец и два пъти месечно през последните два от бременността.

 

Изследвания по време на бременността

 

При първото посещение лекарят издава направление за медикодиагностична дейност за изследване на:

 

1. Хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит
2. СУЕ
3. Урина: седимент
4. Определяне на кръвна група и
Rh-фактор
5. Изследване за сифилис
6. Изследване за хепатит В (Нв
S Ag)
7. Изследване за
HIV (при съгласие)

 

Четете още: Какво е Скринингов тест?

8. Консултации с лекар – специалист по акушерство и гинекология
9. Личният лекар на бременната издава направление за консултативен преглед със специалист “АГ и репродуктивна медицина”, включващ:
10. Акушерска ехография – един път – в І триместър; един път от 16-20 гестационна седмица
11. Вземане на онкопрофилактична цитонамазка – един път при първо посещение
12. Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване един път при първо посещение и втори в ІХ лун. месец

 

бременност, ултразвук, проследяване бременност

 

Наблюдение на бременността от специалист по акушерство и гинекология

 

Ако бременната жена пожелае да бъде наблюдавана през целия период от лекар – специалист АГ и репродуктивна медицина, нейният личен лекар издава без отказ направление. Специалистът по АГ я включва в регистрите за наблюдение по програма „Майчино здравеопазване”.

 

Проследяване на нормално протичаща бременност от лекар – специалист по АГ

 

При първото посещение лекарят изготвя анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други) и определя вероятния термин на раждане (ВТР).

 

Четете още: Имате диабет – планирайте внимателно диетата си през бременността

 

Измерване на артериално кръвно налягане и антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) се извършва веднъж в първия триместър от бременността, а след това във всеки следващ лунарен месец. През последните два лунарни месеца от бременността – ІХ и Х консултациите са два пъти месечно.

 

Гинекологичен статус се установява един път – при първото посещение, втори – в ІV лунарен месец. В следващите гинекологичният статус се извършва по преценка на лекаря.

 

Сърдечна дейност на плода (ДСТ) се следи от V лунарен месец всеки месец и два пъти месечно през последните два от бременността.

 

бременност, проследяване

 

Рутинно послеродово наблюдение

 

Домашно посещение в първите 24 часа след изписване от родилното отделение с извършване на общ преглед (в т.ч. измерване на артериално налягане) и преглед на млечни жлези, мамили, количество на отделяната кърма. Лекарят дава здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето правилното хранене хигиенни грижи за гърдите и гениталиите.

 

На 15-я и 42-я ден след раждането лекарят извършва контрол на инволуция на матката.

 

Четете още: Фази и срокове на бременноста

 

При показания, до 42-я ден след раждането издава направление за изследване на хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, СУЕ, урина: седимент, уробилиноген, кетони.

 

При всяко заболяване на бременната/родилката, възникнало в хода на бременността или след раждането до 42-дневна възраст на детето се извършва консултация със съответния лекар специалист.

 

Проследяване на бременност с рисков фактор

 

Бременните жени освен с установен рисков фактор подлежат на диспансеризация от специалист по АГ и репродуктивна медицина, като освен рутинното наблюдение на бременността подлежат на допълнителни изследвания и консултации.

 

Възраст над 34 години – обема на дейности, извършвани от специалиста е същият както при наблюдение на нормално протичаща бременност.

 

проследяване, бременност, рисков, фактор

 

Допълнително се правят още две акушерски ехографии, консултативен преглед за пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик, както и серумен скрининг за алфа-фето протеин и бета ЧХГ в периода от 8 до 16 гестионна седмица.

 

Възраст под 20 години – обемът на дейности, извършвани от специалиста е същият както при наблюдение на нормално протичаща бременност.

 

Четете още: По време на бременност самолечението не е препоръчително

 

Допълнително се извършва още една акушерска ехография през 28 – 32 гест. седмица и изследване за хламидии веднъж за срока на бременността.

 

Кръвно групова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

 

Обемът на дейности, извършвани от специалиста е същият както при наблюдение на нормално протичаща бременност.

 

Допълнително се извършва още една акушерска ехография през 28 – 32 гест. седмица.

 

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум:

 

• от 9 -12 г.с. – при бременни с предшестващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предишни бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания
• от 17-20 г.с – на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор
• от 26-28 г.с. – на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела

бременна, следене

Бременни с риск от развитие на диабет; предишно раждане на едър плод; предишно мъртвораждане; семейна обремененост с диабет; предходящо нарушение на въглехидратния толеранс; раждане на дете с аномалии; наличие на глюкозурия; повишена кръвна захар над 6,5 ммол/л.

 

Основният обем от дейности е същият, както при нормално протичаща бременност.

 

Допълнително се извършва още една акушерска ехография през 28 – 32 гест. седмица.

 

ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) и кръвно-захарен профил се извършват веднъж при първо посещение, при необременени от 24-28 г.с., а при обременени още веднъж в 28 г.седмица.

 

Консултативен преглед със специалист по ендокринология и болести на обмяната се извършва веднъж при първо посещение, при необременени от 24 до 28 г.с. допълнително, а при обременени в 28 г.с.

 

Бременност с друг риск

 

1. Произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.)
 

Четете още: Анемия и бременност

 

2. Други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

 

Основният обем от дейности е същият както при нормално протичаща бременност.

 

Допълнително се извършва още една акушерска ехография през 28 – 32 гест. седмица.

 

бременност, ехогрфски, преглед

 

При първо посещение се извършва изследване за токсоплазмоза – при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания.

 

При данни за контакт с рубеола по време на бременността се извършва серологично изследване за рубеола до VІІ лунарен месец.

 

Специалистът по АГ издава направление за консултация със съответни специалисти според риска.

 

Послеродово наблюдение от специалист по АГ на жени с рискова бременност

 

В първите 24 часа след изписване от родилното отделение лекарят осъществява домашно посещение и извършва общ преглед и измерване на артериално налягане на родилката.

 

Контрол на инволуция на матката се извършва на 15-я и 42-я ден след раждането. Лекарят извършва преглед на млечни жлези, мамили, количество на отделяната кърма и дава здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето, правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

 

При показания до 42-я ден след раждането лекарят издава направление за медикодиагностична дейност за проследяване на хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, СУЕ, урина: седимент, уробилиноген, кетони

 

При всяко заболяване на бременната/родилката, възникнало в хода на бременността или след раждането до 42-дневна възраст на детето се извършва консултация със съответния лекар специалист.

 

Снимка: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар