Пациентски организации „Заедно с теб“ – Е-здравеЙ

Пациентски организации „Заедно с теб“ е ЮЛНЦ, регистрирано  съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Сдружението е регистрирано  за извършване  на дейност в обществена полза.

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се“

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички“

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания „Бг сърце“

Терапевтична общност за зависимости БИЛАНИ

 

Целите, които Сдружението Пациентски организации „Заедно с теб“ си поставя са:

 

1. Иницииране и участие в обществени дебати, както и диалог с институциите във връзка с  утвърждаване на участието на гражданите в управлението и контрола на системата на здравеопацването.

 

2. Да се въведе на принципът за равноправно партньорство между институциите, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти когато се  изработват  и приемат  стратегии, критерии и норми, политики и практики в здравната система.

 

3. Въвеждане  и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с обществото, институциите и медиите.

 

4. Подпомагане  подобряването на нормативната уредба с равиване  на  гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването чрез активно  участие в подготовката  на проекти за изменения и допълнения в нормативните актове,които са  свързани със  социалната и здравна политика на държавата.

 

5. осъществяване на  връзка между гражданското общество и институциите в държавата  относно проблемите, които са свързани с утвърждаването на гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването.

 

6. Предлагане на  независима експертна оценка относно  състоянието на проблемите, които са  свързани с  утвърждаването  на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.

 

7. Информиране на  обществото по въпросите, които касаят развитието   на гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването.

 

8. Активно подпомагане на  диалога между здравните специалисти и пациентите с цел  подобряване на достъпа до своевременна  медицинска помощ, пропагандиране на  профилактиката на заболяванията, грижа за подобряването  на обществените нагласи относно  професионализма на българския лекар.

 

Пациентски организации „Заедно с теб“: Пенка Георгиева, председател

новини, здравеопазване, поезия

Добави коментар