Осиновяване – буквата на закона

 

Определение: според ВАС (Върховен административен съд) – създаване на такива условия на живот и родителски грижи, при които децата най-добре ще се развият и възпитават. Според семейния кодекс (СК) осиновяване се допуска само ако е в интерес на осиновявания.

Волеизявление за осиновяване се регистрира в общо заведение по избор (домове за деца и интернатни училища подчинени на Министерства на образованието, на здравеопазването, на труда и социалната политика).

Решението се взема от съда след запознаване със становището на прокурора и социален работник (за чужди граждани плюс съгласие от министъра на правосъдието и извършване на осиновяването от български съд).

Необходимо условие за осиновявания на детето е да е навършило едногодишна възраст, да е отглеждано в обществено заведение (за международно осиновяване и поне три декларации на български граждани, съдържащи отказ за осиновяване на конкретното дете).

Условия за български граждани:
1. Да са навършили 18 години
2. Да са правоспособни (да не страдат от душевна болест или слабоумие)
3. Да не са лишени от родителски права
4. Да е налице разлика във възрастта между осиновителя и осиновявания от поне 15 години

Осиновяване според българското законодателство:

Обща характеристика
Според ВАС основната задача на осиновяването е да даде възможност на деца, които по една или друга причина са лишени от родителски грижи, да бъдат възпитавани и отгледани при условия, каквито семейството предоставя; да създаде между осиновителя и осиновения отношения, които се покриват с отношенията между родители и деца. Целта е всестранно обезпечаване на интересите на децата (чл.59 от СК).

Принципи на осиновяването
Принцип на особената закрила на семейството, майчинството и децата (чл.14 от СК).От него произтича задължението на държавата и обществото да осъществява тази особена закрила посредством цялата правна система.
Принцип на равенство на родените в брака, извън него и осиновените.
Принцип на грижа и подкрепа между членовете на семейството.
Правна същност на осиновяването:
Правоотношение между две лица, което наподобява връзката между родител и дете.

Изисквани от закона качества на осиновявания:
1. Възраст на осиновявания под 18 години.
2. Да не е осиновен от друго лице.
Изключение от ограниченията за повторно осиновяване:
1. Прекратяване на предишно осиновяване по съдебен ред
2. Повторно осиновяване от съпруг(а) на осиновителя.
Изключения от условието за 15 годишна разлика във възрастта:
1. Когато съпругът осинови рожденото дете на своя съпруг.
2. Когато осиновяването се извършва от двама осиновители и за единия от тях разликата е налице.
Съгласие от родителите на осиновявания не се изисква за осиновяване в случай че те не са потърсили детето си в едногодишен срок от датата на която е трябвало да го вземат.

Видове осиновяване:
1. Пълно осиновяване – пълно приравняване на осиновения като родно дете спрямо осиновителя и неговите роднини, съчетано с прекратяване на правоотношенията към родители и роднини по произход.
Изключение -детето е осиновено от съпруг на родните си майка или баща.
2. Непълно осиновяване -при този вид осиновяване се запазват в значителна степен правоотношенията на осиновения с родителите му по произход, ограничават се личните и имуществени права на осиновения.

Прекратяване на осиновяване:
1. Смърт на осиновителя (при непълно)
2. Чрез съдебно решение (окръжен съд и прокурор)
• По взаимно съгласие – при дееспособност и на двете страни (не се изискват мотиви).
• По исков ред при:
1. При тежко провинение (по преценка на съда) и за двете страни.
2.Наличие на обстоятелства разстройващи връзката (отношенията между осиновител и осиновен напр. развод между осиновителите).
3. По искане след смъртта на осиновителя (при пълно осиновяване).
Прекратяване поради нарушаване на закона (унищожаемост)
Осиновяваният е бил пълнолетен
Липса на разлика във възрастта
Съществуване на забранено родство (брат, сестра,брат)
Осиновяване от втори лица, без те да са съпрузи
Няма съгласие от осиновителя, от родителите, от навършил 14 год. осиновяван или от управител на заведението

Последици от осиновяване:
1. От пълно осиновяване – име, родителски и наследствени права и задължения с роднините на осиновителите).
2. От непълно (не възникват отношения с роднините;смяна на име по желание;родителски права имат и родителите и осиновителите).
Осиновяване на български лица от чужденци.

Условия за съгласие от министерство на правосъдието:
1. Осиновявания да е на възраст над 1 година.
2. Осиновявания да се отглежда в обществено заведение.
3. (По изключение) – при възраст под 1 година, ако съпругът е български гражданин или роднина по права линия без ограничения или по съребрена линия до трета степен.
4. (По изключение) – изключителен интерес за осиновявания.

Процедура по подаване на документи до министъра. Изисквания за основни документи.
1. Молби от двамата осиновители (лично или чрез пълномощник). Ако детето е отглеждано в обществено заведение, молбата се подава чрез управителя на заведението.
2. Придружаващи документи:
a. Удостоверение за сключен брак или документ, че няма такъв.
b. Удостоверение, че не е лишен от родителски права.
c. Удостоверение за доход и имотност.
d. Препоръка от служба за социална помощ или международна организация с разрешение за посредничество при осиновяване.
e. Удостоверение за съдимост.
f. Медицински свидетелства за физическото и психическо здраве и липсата на тежки хронични, заразни, венерически заболявания, спин, туберкулоза.
g. Декларация, че детето няма да се подлага на експериментално лечение и няма да бъде донор.
h. Удостоверение, че са налице всички изисквания по отечественото законодателство на осиновителите за допускане на осиновяване.
i. Удостоверение, че отечествения закон няма да допусне преосиновяване
j. Акт за раждане на осиновявания.
k. Медицинско свидетелство по образец от лекар, подписано от него и от управителя на общ. Заведение.
l. Писмено съгласие за осиновяване с нотариален заверен подпис от майката и бащата по образец.
m.Всички допълнителни документи изисквани по отечествения закон.
n.Фотоснимка на детето в цял ръст.
o .Документ и за платена държавна такса.
q. Декларация, нотариално заверена, че са осведомени, че осиновяването не е свързано с дарение в съответното обществено заведение.
Прекратяване на международни осиновявания
По отечествения закон на осиновявания.

 

Добави коментар