Лечение на преканцерозите и на карциномата на маточната шийка

 

Лечение на дисплазиите от I и II степен.

Прилага се деструктивна терапия – унищожаване на патологично изменения епител, като се навлиза периферно 1-2 мм в здрава тъкан. Необходимо условие за такова лечение е дисплазичният участък да е разположен строго екзоцервикално, без да навлиза в цервикалния канал. Това се удостоверява колпоскопски и евентуално – чрез ендоцервикален кюретаж. Деструкцията се осъществява чрез диатермичен ток (диатермокоагулация), криохирургия или чрез СО2-лазер. Пациентката подлежи на колпоскопски и цитологичен контрол в продължение най-малко на 2 години.

 

Лечение на дисплазия III степен и на Ca In situ.

Извършва се конусовидна ампутация на маточната шийка. Операцията преследва и диагностична, и терапевтична цел. Ако серийното хистологично изследване покаже, че действително не се касае за по-тежко изменение, и че патологичните участъци са изрязани в здрава тъкан, конизацията е достатъчно по обем оперативно вмешателство. Пациентките се проследяват колпоскопски и цитологично в продължение на 5 години. Прогнозата е отлична. Оздравяването е в почти 100%.

 

Лечение на микроинвазивна карцинома (Iа стадий).

Диагнозата микроинвазивна карцинома може да се постави само чрез конизация на маточната шийка и серийно хистологично изследване на екстипирания конус. В Iа стадий метастази в регионерните тазови лимфни възли се наблюдават само в 1% от болните. Оперативният риск от радикалната хистеректомия би превишил риска от лимфните метастази. Затова при тези пациентки се прави обикновена тотална хистеректомия без тазова лимфна дисекция. При млади жени могат да се запазят и яйчниците. Не е необходимо да се провежда постоперативна лъчетерапия. Прогнозата е добра – 5-годишната преживяемост е в почти 100%.

 

Лечение на инфилтративна карцинома в Iб и II стадий.

Метод на избор е оперативното лечение – радикалната хистеректомия. Обемът на интервенцията е много голям – екстирпация на матката с аднексите и маточната шийка с горната 1/3 на влагалището. Параметриите и параколпиумът се екстирпират до тазовите стени. Извършва се системна лимфна дисекция на малкия таз. Постоперативно задължително се провежда перкутанно облъчване на малкия таз с обща огнищна доза 50 Gу (50Gy=5000 rd).

Прогнозата е обременена от значителния риск от интра- и постоперативни усложнения, както и от късните усложнения от лъчелечението (радиационни дерматити, цистити, колпити, стиктури на уретерите и пр.). При Iб стадий 5-годишната преживяемост е 80%, а при II стадий – 55%.

 

Лечение на инфилтративна карцинома в III стадий.

Метод на избор е съчетаното интракавитарно (чрез влагалищен мулаж) и перкутанно лъчелечение. Болните в този стадий са иноперабилни. Прогнозата не е добра – 5-годишната преживяемост е 30%.

При карцинома в IV стадий се прилагат палиативна химиотерапия с метотрексат, адриамицин, 5-фторурацил, както и симптоматични средства. Прогнозата е лоша – 5-годишна преживяемост се наблюдава едва в 3-8% от болните.

Добави коментар