Как да станем приемни родители?

Кой може да стане приемен родител?
За приемни родители могат да кандидатстват цели семейства или отделни хора, навършили пълнолетие. Полът, възрастта (след навършване на пълнолетие), местоживеенето и местоработата не са от значение. За кандидатстване не могат да бъдат допускани хора, които са били осъждани, имат зависимост от алкохол или наркотици или имат сериозни здравословни проблеми.

 

Къде се кандидатства за приемен родител?
Заявления за кандидатстване за приемен родител се подават в дирекция „Социално подпомагане” в съответното населено място/регион. Адресите на дирекциите в цялата страна са публикувани на интернет страницата на Агенция за социално подпомагане: http://www.asp.government.bg

 

Как се става приемен родител?


За да бъде одобрен някой за приемен родител, е необходимо да премине през процедура на кандидатстване и обучение. Тя включва следните стъпки:


– Подаване на заявление за кандидатстване за приемен родител в най-близката дирекция „Социално подпомагане”;


– Оценка на кандидатите – няколко предварителни срещи, включително посещение в дома на кандидати, за да бъдат оценени условията и безопасността там, както и получаване на писмена препоръка от поне двама души;


– Обучение – кандидатите преминават през специално обучение за приемни родители, което има за цел да ги подготви възможно най-добре за грижата за децата;


– Финален доклад – след приключване на обучението социалният работник, който е водил, изготвя доклад за представянето на кандидатите. На този етап те могат да се запознаят с него и да дадат възражения, ако е необходимо;


– Докладът се представя пред Комисията за детето, която дава препоръка на директора на дирекция „Социално подпомагане” за одобряване или неодобряване на кандидатите. Той от своя страна издава заповед за утвърждаване или неутвърждаване на кандидатите;


– Одобрените кандидати се вписват в регистъра на приемните семейства към дирекция „Социално подпомагане”;


– Неодобрените кандидати имат право да обжалват пред директора на дирекция „Социално подпомагане”;

 

Могат ли кандидатите да се откажат от желанието си да станат приемни родители?
Да, кандидатите могат да заявят отказ от желанието си да станат приемни родители на всеки етап от процеса по кандидатстване и обучение

 

Снимка: FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар