Какво се крие зад понятието сексуално и репродуктивно здраве?

Автор: Д-р Анета Начева

Клиника по обща и онкологична гинекология на ВМА

 

Здравните нужди на индивида започват от детството, продължават в периода на зрелостта и достигат по-напредналата възраст, като в хода на този процес мъжете и жените имат различни нужди по отношение грижите за тяхното сексуално и репродуктивно здраве (СРЗ).

 

Възпроизводителната функция на жената се променя постоянно и преминава през ясно изразени етапи: първа менструация (менархе), период на менструални цикли, прекъсвани от бременности и лактация, менопауза.

 

Всеки етап има своите характеристики, всяка възраст носи своите рискове от възникване на различни заболявания – например, проблемите свързани със стерилитета са в активната репродуктивна възраст, полово предаваните инфекции са по-чести сред младите хора, а злокачествените тумори на половите органи в повечето случаи се развиват с напредване на възрастта, което определя и съответните нужди.

 

репродуктивно, здраве, планиране, бременност

 

Възпроизводителната функция при мъжа остава сравнително стабилна след пубертета. Независимо от това, мъжете не бива да бъдат изолирани от концепцията за СРЗ, защото тяхната физиология, психология, емоционалност и заболеваемост носят своята специфика. Всъщност, мъжете са другото лице на сексуалността и репродукцията.

 

Четете още: Колко време отнема забременяването?

 

При задоволяване на нуждите от СРЗ трябва да бъде обърнато специално внимание на три особено уязвими групи – подрастващите, хората с нисък стандарт на живот и хомосексуалните двойки. Всички те са потребители на СРЗ със своите специфични изисквания.

 

Официалната дефиниция на понятието сексуално и репродуктивно здраве е приета на Международната конференция по въпросите на народонаселението и развитието (Кайро, 1994). Базирана е върху утвърдената от Световната здравна организация дефиниция на здравето: „Здраве е състоянието на пълно физическо, умствено и социално благополучие, а не просто липса на заболяване или недъг”.

 

сексуално, репродуктивно, здраве

 

Най-важното от дефиницията, приета в Кайро е:

• Репродуктивно здраве е състоянието на пълно физическо, умствено и социално благополучие, а не просто липса на заболяване или недъг, във връзка с възпроизводителната система и нейните процеси и функции.

• Хората трябва да имат безопасен полов живот.

• Хората могат да се възпроизвеждат. Те сами решават кога и колко често да го правят.

• В “репродуктивно здраве” се включват също половото здраве и личните взаимоотношения.

 

Компоненти на сексуалното и репродуктивно здраве:

 

В структурата на понятието СРЗ се преплитат няколко основни единици, които са в тясна връзка и взаимодействие. Различните компоненти на СРЗ са свързани помежду си и подобрението на един от тях може да благоприятства останалите.

 

репродуктивно, здраве, планиране, бременност

 

През последните години компонентите се свеждат до четири – сексуално поведение, семейно планиране, половопредавани инфекции и аборти по желание.

 

Рискове за сексуалното и репродуктивно здраве

 

Рискове за СРЗ могат да произтичат от най-разнообразни източници. Ето някои от тях:

• недостатъчна просветеност на индивида, семейството и общността;

• недостатъчна отговорност на индивида, семейството и общността;

• недостатъчен достъп до консултиране и до методи и средства за опазване на СРЗ;

• недостатъчно разбиране на проблемите на СРЗ на управленско ниво;

• недостатъчно висок стандарт на живот;

• недостатъчно развитие или организация на медицинските служби;

• недостатъчна квалификация на медицинските професионалисти;

• случайни или непредвидими обстоятелства.

 

репродуктивно, здраве, планиране, бременност

 

В много случаи изброените източници се преплитат, затова не може да има категоричност в класирането им по степен на важност.

 

Четете още: Как да се подготвим за бременността?

 

Обществените очаквания от акушер-гинеколозите, свързани с опазването на СРЗ, са съдействие в следните насоки:

• специализирано обучение на индивида, семейството и общността с акцент върху:

• методи и средства за предпазване от нежелана бременност и половопредавани инфекции,

• профилактика на безплодието,

• грижа за бременните жени и за потомството, вкл. подкрепа на естественото хранене на кърмачето,

• значение на онкопрофилактичните дейности.

• създаване на здравословно поведение и здравословна среда за индивида, семейството и общността;

• други дейности по превенция на здравето и профилактика на болестите, вкл. душевните болести;

• поддържане на висока професионална квалификация сред самите акушер-гинеколози.

 

сексуално, репродуктивно, здраве

 

Понятието  СРЗ покрива обширна зона на медицинската специалност “Акушерство и гинекология”, но същото понятие отразява и дейността на трите сектора в обществото – власти, бизнес, свободни сдружения на гражданите и техните структури. Затова, когато не става дума просто за приложение на медицински методи и средства, а за здраве и неговото опазване, медицинското съсловие не може да бъде разглеждано отделно. В опазването на СРЗ значителна част от отговорностите и задълженията се поемат от гражданското общество.

 

Лекарите акушер-гинеколози остават важна фигура в този процес. За сметка на обществото, те се разтоварват от неприсъщи и непосилни за тях отговорности, но не и от отговорностите, произтичащи от тяхната професионална мисия и квалификация.

 

Снимки: photostock, imagerymajestic FreeDigitalPhotos.net

Добави коментар